Här kan du läsa om olika miljöfrågor. Läs om biologiska toaletter, hur vi hanterar våra sopor på Tyvö, råd om kompostering m.m. Gå även in på kommunens hemsida om du vill veta mer.

Ekologiskt hållbar utveckling

Skyddet av miljön innebär att utsläppen av föroreningar inte skall skada människans hälsa eller överskrida naturens förmåga att ta emot eller bryta ner dem. Naturligt förekommande ämnen ska användas på ett sådant sätt att de naturliga kretsloppen värnas. Naturfrämmande hälso- och miljöskadliga ämnen bör på sikt inte få förekomma i miljön. Den biologiska mångfalden ska bevaras och värdefulla kuturmiljöer skyddas.

Viktiga miljömål för Tyvö

Grundvatten

  • Att minimera bidraget till försurning.
  • Att på alla sätt hjälpa till så att grundvattnet inte förorenas.
  • Att använda våra pumpar "ekonomiskt"

Skärgårdshavet

  • Att minnimera övergödning, som på sikt påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Sophanteringen

  • Att minimera spridningen av avfall som inte ingår i det naturliga kretsloppet.

Kultur/naturarvet

  • Bevarandet av skog och ängsmarker samt den biologiska mångfalden.
  • Att vårda och bevara skärgården och föra vidare ett med naturen starkt sammanflätat arv.