Allemansrätt är enligt svensk rättpraxis den rättighet som var och en har,

 • Att beträda annans mark.
 • Att bada i och färdas med båt över annans vatten.
 • Att plocka vilda blommor och bär. Undantag utgör dock tomtmark, odlad jord eller av markägaren för eget bruk ordnad brygga eller liknande anläggning.

Allemansrätten innehåller också skyldigheter,

 • Att respektera hemfriden
 • Att inte plocka fridlysta blommor
 • Att visa hänsyn vid camping
 • Att inte orsaka skadegörelse eller skräpa ner i naturen
 • Att vidta yttersta försiktighet vid eldning, att inte elda vid brandrisk eller på klipphällar
 • Vid bad och båt, ta hänsyn till eventuella tillträdesförbud, fartbegränsning, vattenskidåkning
 • Ta med skräpet.
 • Hålla hunden i koppel.
 • Fiske ingår inte i allemansrätten. Men, man får fiska med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar och längs havskusten. Fiskemetoden får inte kräva användande av båt. Du får alltså inte lägga nät.
 • Jakt ingår ej heller i allemansrätten
 • Låt djurens ungar och bon vara i fred.

Källa; broschyr Allemannsrätt och Allemannsvett utgiven av Naturvådrdsverket, Sellbergs, Larserics.


Allemansrätten i helthet

Trots att marken i Stockholms skärgård till 85 procent är enskilt ägd har du tack vare allemansrätten möjlighet att vistas på dessa marker. Men du måste samtidigt vara varsam mot den känsliga skärgårdsnaturen och visa hänsyn både mot människor och djur. Det allmänna äger resterande 15 procent och det mesta av den marken sköter Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län om.

Respektera hemfriden

Att ta sig fram till fots eller cykla över annans mark är tillåtet om du inte skadar gröda, skogsplantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över eller vistas på privata tomter.

Tältning

Att slå upp ett tält i något eller några dygn är tillåtet på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Inom naturreservaten får du tälta i två dygn på samma plats därefter krävs tillsynsmannen tillstånd. Inom några naturreservat finns särskilda tältplatser och där är tältning på övrig mark i allmänhet inte tillåten.

Skog och öppna marker

Det är förbjudet att köra bil, motorcykel, moped och andra motordrivna fordon i terrängen eller på vägar som är avstängda för motortrafik. Grindar måste stängas ordentligt så att boskap inte kommer lös.

Eldning

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torka gäller ofta allmänt eldningsförbud i skärgården. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Tänk på att elden kan sprida sig underjordiskt via rätter och senare slå upp ett gott stycke från den plats där eldstaden fanns. Du kan bli kömd till skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig på klipphällar. De spricker och det behövs en ny istid för att reparera dem igen.

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt något eller några dygn på samma plats dock inte vid privata bryggor. I naturhamnar inom naturreservaten får du förtöja i två dygn på samma lats utan tillsynsmannens tillstånd. Att ro, segla, paddla eller köra motorbåt över annans vatten är tillåtet. Vattenskotrar är förbjudna i Stockholm skärgård.

Sopor, skräp och toaletter

Har du tältat eller haft picknick på öarna måste du städa efter dig. Lägg soporna i sopmajorna men ställ aldrig soppåsar bredvid om majorna är fulla. Fåglar och andra djur river sänder dem och sprider skräpet över stora områden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur. Ölburks- och förslutningsringar men även plastpåsar kan orsaka stor lidande om djuren fastnar i dem eller får dem i sig. Om sopmajor saknas så måste du ta med dig soppåsarna.
Soporna skall sorteras i olika sopfraktioner. Matrester och latrin komposteras och ingår i kretsloppssystemen på öarna. Om du måste uträtta dina naturbehov i terrängen, tänk på att gräva ned papperet eller ta med det i en plastpåse.

Blommor och bär

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Det betraktas som skadegörelse eller stöld. Naturligtvis får du inte fälla växande träd och buskar. Däremot får du plocka vilda bär och blommor (utom de fridlysta), svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken.

Hundar

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti får den inte springa lös. Inom naturreservaten måste hunden vara kopplad året runt.

Fiske

Fiske ingår inte i allemansrätten men i skärgården gäller fritt handredskapsfiske. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla även i enskilt vatten. Fiskemetoden får inte kräva användande av båt. Vilket innebär att du inte får lägga nät.

Djurskyddsområden

För flera arter av kustfåglar, är Stockholms skärgård en av Östersjöns viktigaste häckningsområden. De mest sällsynta och hotade arternas häckningsplatser är skyddade genom särskilda fågelskyddsområden, där det råder tillträdesförbud under vissa tider.
Gråsälens två viktigaste uppehållsplatser är också skyddade på samma sätt. Ungefär 2 procent av skärgårdens totala land- och vattenområden är idag skyddade.

Undvik att gå iland på små kobbar och skär under häckningstiden april-juni.