Foto taget av Alexander Österlind

Styrelsen

Styrelsens sammansättning:

Ordförande

Styrelseledamöter
Lennart Zetterström
(kassör) Kontakter med kommunen ang. sophanteringen.

lennartbz49@gmail.com
073-2628422        

     Ann Allen

Ann Allen

Sekreterare

ann.allen@boliden.com 
0705-203525 

Leif Norberg

Vice ordförande

leif@aln.se
0703-219800

Stefan Stolt
Data, webbkommunikation  

stefan@thainaturalestates.com
070-8109614

StyrelsesuppleanterAnna-Lena Lodenius     

Anna-Lena Lodenius

Kommunikation

lodenius@gmail.com
0707-351993

Anette Holm

Fest o inköpsansvarig

nettis.holm@gmail.com
0761-471243

Robert Dahlström

Fest o inköpsansvarig

robban.dahlstrom@gmail.com
0738-664540

Moa Sillen

Moa Sillén

Fest o inköpsansvarig

moasilen@gmail.com 
0736-943957

Revisorer

Viveca Lundqvist Österlind
Göran Lundqvist

Revisorsuppleant

Jörgen Hassler

Valberedning

Sabina Lundberg
Richard Norberg 

Ungdomsgrupp 

har bildats, bestående av Rasmus Zetterström Holst . Han skall vara lite ansvarig för att bevaka och engagera de yngre för öns aktiviteter. Han skall också inbjudas till föreningens möten. 

Seniorer  

En person från våra seniorer kommer att inbjudas till föreningens styrelsemöten, för att företräda öns seniora medlemmar. 
Innehas just nu av  Viveca Lundqvist Österlind.

Festkommitté


Kontakta Styrelsen via e-post

Kontakta Tyvöföreningens styrelse


Tyvöföreningen

Tyvöföreningen har funnits sedan 1970. Alla hushåll på ön är medlemmar. Föreningens ändamål skall vara:

  • Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen på Tyvö
  • Att främja åtgärder ägnade att skydda och bevara öns natur
  • Att verka för goda traditioners bevarande
  • Och för medlemmarnas trevnad och gemenskap

Föreningen har avtal med kommunen angående sophanteringen på ön.

Två gånger per år anordnas en gemensam städ- och röjdag tillsammans med stiftelsen men i föreningens regi. En gång på våren (sk vårruset) och en gång på sensommaren (s.k. höstrusket). Den senare avslutas med en kräftskiva i paviljongen.

Årsmöte hålls en gång om året och årsmötet väljer styrelse som består av en ordförande på ett år, fyra styrelseledamöter, som väljs växelvis vartannat år och sitter i två år och fyra suppleanter på ett år i taget. Dessutom två valberedare och två revisorer och en revisorssuppleant.

Datalagen  

Behandling av personuppgifter i Tyvöföreningen i enlighet med den nya datalagstiftningen 

                      Den 25 maj 2018 infördes den nya europeiska dataskyddsförordningen avseende personuppgifter, GDRP, i den svenska lagtexten. Det betyder att även föreningar som Tyvöföreningen måste beakta vad som står där. Tidigare fanns en personuppgiftslag, PuL, som vi också omfattades av. Skillnaden för just vår förening är egentligen inte särskilt stor. Den största skillnaden är kravet på att vi också måste informera på ett tydligare sätt vad vi gör med de uppgifter vi samlar in, och därför finns denna text.

Vilka uppgifter samlar vi in                                                                                                                          Den information som Tyvöföreningen hanterar är personnamn på alla som hyr på Tyvö inklusive i vissa falla fler familjemedlemmar samt vilken stuga/lägenhet de förfogar över, postadress och telefonnummer samt mailadress.

Vad gör vi med uppgifterna?                                                                                                                       Information skickas av kostnadsskäl numera allt oftare ut via mail, även om det går att ta del av mycket via hemsidan samt på anslag på föreningens anslagstavlor på Tyvö. Ibland behöver vi skicka vanliga brev t ex för påminnelseavier om inte föreningsavgiften har betalats. Den absolut övervägande delen av medlemsavgiften går till att betala vår gemensamma sophämtning som är en tung utgift, och det är därför extra viktigt att varje medlem solidariskt bidrar genom att betala sin avgift och får sina påminnelser. Att vi förfogar över telefonnumren gör att styrelsen kan kontakta enskilda medlemmar i olika ärenden. Men telefonnumren behövs också av säkerhetsskäl, om det händer något på Tyvö behöver vi snabbt kunna informera varandra.

Var finns uppgifterna?                                                                                                                                    Uppgifterna som samlas in finns förutom hos föreningens styrelse också på vår lösenordsskyddade hemsida www.tyvo.se under fliken ”lokal ö-information”.  Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse kollektivt. Vi nås snabbast och enklast på mailadress styret@tyvo.se. Den som vill ändra sina uppgifter hör av sig direkt till styrelsen, den som vill ändra uppgifter om sitt eget hushåll på vår gemensamma hemsida kan logga in och göra det själv. Så kontrollerar vi uppgifterna. Uppgifterna som samlas in finns förutom hos föreningens styrelse också på vår lösenordsskyddade hemsida www.tyvo.se under fliken ”lokal ö-information”.                                                                 

 Vad vi inte gör                                                                                                                                               Informationen används inte till någonting utöver att informera om verksamhet som är kopplad till föreningen. Ingen information lämnas till tredje part, vare sig hela registret eller delar av det.                                                                                                                                             Vi samlar inte in t ex personnummer eftersom vi inte har behov av den informationen, och inte heller uppgifter om bankkonton och liknande eftersom avin för årsavgiften delas ut vid årsmötet. Vi för ingen statistik och gör inga sammanställningar av medlemmarna utifrån de uppgifter vi samlat in.                                                                                 

  Personuppgiftsansvarig                                                                                                                               Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse kollektivt. Vi nås snabbast och enklast på mailadress styret@tyvo.se. Den som vill ändra sina uppgifter hör av sig direkt till styrelsen, den som vill ändra uppgifter om sitt eget hushåll på vår gemensamma hemsida kan logga in och göra det själv. 

Så kontrollerar vi uppgifterna                                                                                                                    Vi kontrollerar inte uppgifterna regelmässigt eftersom vi är en liten förening och det vore en alltför stor arbetsbörda. Att årsavgiften inkommer och att medlemmen deltar i verksamheten blir för kvitto på att uppgifterna i våra listor stämmer. Det är viktigt att medlemmarna själva kontrollerar att föreningen har korrekta uppgifter.  

Varje medlem har rätt att …

…få tillgång till sina personuppgifter.                                                                                                        

…få sina personuppgifter rättade, vilket sker genom att medlemmen hör av sig till styrelsen, eller i det fall det rör webben går in och ändrar själv.                                                        

…få sina uppgifter borttagna vid utträde ur föreningen.                                       

  …få information om hur länge uppgifterna lagras: De sparas bara så länge personen är medlem i föreningen och är hyresgäst på Tyvö.

…bli informerad om att klagomål på Tyvöföreningens hantering av personuppgifter kan inlämnas till Datainspektionen.

Ovanstående information ska lämnas till så väl nya som gamla medlemmar!